Columbia jarná kolekcia je tu. Pre viac info rozbaľte v jednotlivých kategóriách filter produktov a zvoľte novinky. Alebo nás navštívte v OC Optima - Košice - predajňa COLUMBIA. Tešíme sa na Vás.

Reklamačný poriadok E-shopu SUPER SPORT s.r.o. Košice

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
 

Reklamačný poriadok slúži ako pomôcka k výkladu zákona č.250/2007-Zákona o ochrane spotrebiteľa v neskoršom znení.

 1. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch  predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
  Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad - faktúra).
  Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Následne nás neodkladne kontaktujte s fotodokumentáciou mailom alebo telefonicky.
  Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.
 2. Záručná doba

  Záručná doba na tovar zakúpený kupujúcim – fyzickou osobou v internetovom obchode www.super-sport.sk je 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Záručná doba v prípade zhotovenia veci na zákazku objednanej prostredníctvom internetového obchodu www.super-sport.sk je 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Záručná doba na tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou v internetovom obchode www.super-sport.sk je 12 mesiacov podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t. j. dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne.
  Reklamačné konanie na tovar začína dňom, kedy kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu.
 3. Zánik práv

  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci preto môže uplatniť reklamáciu len v záručnej dobe.
   
 4. Právo na uplatnenie reklamácie

  Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má vadu, t. j. nemá požadované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti, resp. nie je v bežnej kvalite,  má právo túto vadu reklamovať.
  Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil a ďalej nesmie tovar používať s ohľadom na charakter vady.
 5. Kde možno reklamáciu uplatniť

  Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv písomne na adrese: predajňa Columbia, Obchodné centrum OPTIMA, Moldavská 32, 040 01 Košice doručením reklamovaného tovaru na vlastné náklady a s uvedením vady tovaru. Reklamovaný tovar nemôže byť špinavý a nehygienický, musí byť čistý a jeho stav musí zodpovedať platným hygienickým normám. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tovar odporúčame zaslať doporučene s popisom reklamovanej vady a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované. Kupujúci môže tiež uplatniť reklamáciu osobne v prevádzkarni predávajúceho.
 6. Čo možno reklamovať

  Reklamovať je možné len tovar vykazujúci vady, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe s kontaktnými údajmi kupujúceho), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 7. Kedy nie je možné reklamáciu uplatniť

  Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na čistenie, pranie, sušenie, žehlenie, skladovanie a používanie pre iný účel ako bol určený. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený, pričom mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel. Výrobok nie možné reklamovať  pre fľaky, škvrny a iné ušpinenie tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru. Výrobok nesmie byť poškodený jeho nadmerným zaťažovaním alebo zanedbaním starostlivosti o jeho údržbu.
  Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká: nepredložením dokladu o zaplatení, alebo záručného listu, príslušenstva, uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste, všeobecnými zásadami, mechanickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými, alebo nepredvídateľnými udalosťami, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.
 8. Zamietnutá reklamácia

  V zmysle §18 , ods 7, Zákona č.250/2007 Z.z. O Ochrane spotrebiteľa, v prípade, že vaša reklamácia bola predajcom zamietnutá a obuv bola reklamovaná po 12. mesiacoch od zakúpenia, má možnosť spotrebiteľ si dať vyhotoviť predajcom určenou osobou odborné posúdenie.  
  Predajcom určená osoba na posúdenie obuvi je - Znalec pre obuv :
  INTERNATIONAL QUALITY CONTROL, sro, Rybná 716/24, CZ 110 00 Praha 1, Tel. 00420608713044, email :
  iqc.test@iqctest.cz, IČO60738642, DIČ60738642.
 9. Poučenie o právach kupujúceho

  Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka v nasledovnom rozsahu: 
 10. Odstrániteľná vada

  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí vždy na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia spôsobu vybavenia svojej reklamácie domáhať).
 11. Neodstrániteľná vada

  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  V prípade uznania reklamácie určenie spôsobu jej vybavenia podľa Zákona 250/2007 závisí vždy na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia spôsobu vybavenia jeho reklamácie domáhať.
 12. Právo voľby kupujúceho

  Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, pokiaľ pri tom nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady.
 13. Určenie spôsobu vybavenia reklamácie

  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci (alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba)  povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m)  z.č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 14. Vybavenie reklamácie

  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
 15. Potvrdenie o uplatnení reklamácie

  Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme reklamačného lístka. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 16. Doklad o vybavení reklamácie

  Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30. dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 17. Evidencia reklamácií

  Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k  nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
  Tento reklamačný poriadok bude prístupný na viditeľnom mieste dostupnom pre kupujúceho.
   

  INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV


  Vážený kupujúci, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že  ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým  sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaša práva.
   

  Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti sú:

 
Obchodné meno: 
Právna forma:
Sídlo:
 
 
 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná v:
 
Zastúpená konateľom: 
 
SUPER SPORT, s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Milosrdenstva 19, 040 01 Košice - neslúži na vrátenie tovaru viď bod 5 (tovar zaslaný na túto adresu bude automaticky vrátený na adresu odosielateľa)
47 360 054
2023828829
SK2023828829
obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 32992/V
Róbert Koščák 
 

Kontaktné údaje:

Predajňa COLUMBIA,SUPER SPORT sro, obchodné centrum OPTIMA, Moldavská 32, Košice 040 01 Telefónne číslo: +421 55 642 29 43
E-mail pre vybavovanie reklamácie: reklamácie@super-sport.sk
(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”).
 
Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť  o nápravu odpovedala  zamietavo alebo na ňu neodpovedala  do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/
Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe a obsahuje zákonom predpísané náležitosti.
Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka. 
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.